• નેબેનર (4)

દુરુપયોગ પરીક્ષણ દવા

દુરુપયોગ પરીક્ષણ દવા

 • પીડીએફ
  AMP-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  AMP-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  BAR-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  BAR-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  BUP-101 વન સ્ટેપ બ્યુપ્રેનોર્ફાઇન ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  BUP-102 વન સ્ટેપ બ્યુપ્રેનોર્ફાઇન ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  BZO-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  BZO-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  COC-101 વન સ્ટેપ કોકેઈન ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) સીઈ પેકેજ ઈન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઈન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  COC-102 વન સ્ટેપ કોકેન ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  EDDP-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  EDDP-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  FYL-101 વન સ્ટેપ ફેન્ટાનાઇલ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  FYL-102 વન સ્ટેપ ફેન્ટાનાઇલ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  KET-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  KET-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  MDMA-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  MDMA-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  MET-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  MET-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  MOP-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  MOP-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  MTD-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  MTD-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  મલ્ટી-ડ્રગ ટેસ્ટ કપ (યુરીન) પેકેજ ઇન્સર્ટ ઓફ પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ 01)
 • પીડીએફ
  મલ્ટી-ડ્રગ ટેસ્ટ પેનલ (યુરીન) પેકેજ ઇન્સર્ટ ઓફ પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ 01)
 • પીડીએફ
  OPI-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  OPI-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  OXY-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  OXY-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  PCP-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  PCP-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો
 • પીડીએફ
  TCA-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  TCA-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  THC-101 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટ સંપાદિત કરો
 • પીડીએફ
  THC-102 વન સ્ટેપ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  TRA-101 વન સ્ટેપ ટ્રામાડોલ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) નું પેકેજ ઇન્સર્ટ
 • પીડીએફ
  TRA-102 વન સ્ટેપ ટ્રામાડોલ ટેસ્ટ ડિવાઇસ (યુરીન) CE પેકેજ ઇન્સર્ટ (સંસ્કરણ A0) ના પેકેજ ઇન્સર્ટમાં ફેરફાર કરો